ETSEIAT - Series Temporals - Model Additiu

ETSEIAT - Series Temporals - Model Additiu

Dimecres, 20 Maig 2009

Exemple de descomposició clàssica d'una sèrie temporal mitjançant un model additiu.

Creative Commons License